1. ابتدا برنامه کاری پزشکان را مشاهده نمایید. 
  2. جدول زمانی رزرو، بر اساس ساعات حضور پزشک در کلینیک تنظیم شده است. 
بارگذاری...